تعداد بازدید این صفحه: 726
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | Tuesday, 4 August, 2020

ورود شریک

با ثبت شرکت تجاری در امارات عربی متحده ، که متشکل از حداقل یک کفیل اماراتی بعنوان شریک میزان پنجاه و یک درصد از سهام و نیز شریک اجنبی به میزان چهل و نه درصد از سهام است ، شریک اجنبی می تواند با آوردن شخص یا اشخاص دیگری بعنوان شریک ، مقداری از سهم الشرکه خود را – از میزان چهل و نه درصد – به شریک جدید منتقل کند و از این نوع اقدام بعنوان ورود شریک یاد می شود.
ورود شریک بعد از تعیین میزان سهم الشرکه بموجب اقدامات قانونی صورت می گیرد و با این ورود ، کلیه شرکای شرکت به میزان سهم الشرکه مسیولیت قانونی دارند. به همین نحو زمانیکه شرکت دارای چند شریک ، قصد دارد یک یا چند تن از شرکای خود را – بشرطی که از حداقل دو نفر کمتر نشود – از شرکت بیرون کند و یا با تمایل خود شرکای شرکت ، بناست این امر محقق گردد بعد از انجام امور قانونی این امر صورت می گیرد که از آن به عنوان اخراج شریک یاد می شود.