تعداد بازدید این صفحه: 756
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

خرید شرکت

ثبت شرکت برای شرکای شرکت مسیولیت قانونی ایجاد می کند بدین توضیح که با وارد شدن شخص به شرکت ، او به میزان سهم الشرکه از سود و ضرر شرکت شریک است.قایدتا وقتی که شرکت ثبت شد و به تجارت موفق مشغول شد دلیلی بر فروش پیدا نمی کند مگر در حالتهای استثنایی که در آنصورت هم فروشنده آنقدر با اشخاص خاص آشنایی دارد که بتواند سهم و یا شرکت خود را بفروشد و نیازی به علتنی کردن موضوع نیست اما آنچه امروزه بعنوان خرید و فروش شرکت در امارات مرسوم است چیزی ورای این موارد است . در این حالت ها فروشندگان یا بدلیل عدم توانایی پرداخت هزینه تمدید شرکت قصد فروش شرکت را دارند و یا بدلیل بدهکاری که بر شرکت بار شده و یا بدلیل عدم تمایل به پرداخت هزینه کنسلی شرکت. هریک از این حالتها به نسبت خود برای خریدار دارای درجه خطر می باشد چرا که با خرید اینگونه شرکتها تمام دیون احتمالی قبلی به خریدار جدید منتقل می شود و خریدار جدید که با خرید شرکت مالک آن شده است نمی تواند ادعا کند که دین احتمالی مربوط به شرکای قبلی شرکت بوده است چون این ادعا از نظر قانونی مسموع نمی باشد.
اینکه شما تا چه حد به عملکرد فروشنده شرکت آشنا باشید از نظر ما بعنوان مشاوره قانونی به هیچ وجه نمی تواند دلیلی بر خرید شرکت باشد و طمع نپرداختن هزینه بیشتر برای ثبت شرکت جدید و ارزان بودن خرید شرکت جدید در مقایسه با ثبت شرکت جدید ، قیاس غلط و خسارت بار برای خریدار است.