اسم تجاری

برای ثبت هر شرکت ابتدا می بایستی اسمی برای آن انتخاب شود که به آن اسم تجاری می گویند. اسم هایی که از طرف ثبت کننده شرکت بعنوان اسم تجاری اعلام می شود در سیستم چک می شود و در صورتیکه اسم مشابه آن قبلا ثبت نشده باشد بعنوان اسم تجاری برای شرکت شما مورد موافقت ثبت قرار می گیرد و با پرداخت هزینه کمی برای استفاده و به نام شما ثبت می گردد.
در انتخاب اسم تجاری بعضی از امارت ها اسم عربی را مورد قبول برای ثبت می دانند که بعد از موافقت می توان از معادل انگلیسی آن نیز استفاده کرد و در بعضی دیگر مثل دبی ، نوع اسم انتخابی انگلیسی باید باشد و می توان بعدا از معادل عربی آن استفاده کرد. پر واضح است که انتخاب اسم تجاری در درجه اهمیت قرار دارد و شایسته است که در انتخاب آن بخصوص توجه به معنی آن دقت کافی را مبذول داشت.