تجدید لایسنس

بعد از اینکه مسیر اداری ثبت و اخذ لایسنس طی شد بایستی از تاریخ صدور آن لایسنس سالیانه نسبت به تجدید آن اقدام نمود. برای تجدید لایسنس با ارایه قرارداد ایجاری برای اطمینان از اینکه لایسنس مورد تجدید دارای محل می باشد و با پرداخت هزینه  میتوان آنرا تجدید نمود. نیز میتوان هزینه چند سال بعد لایسنس را پرداخت و آنرا تمدید کرد. تجدید لایسنس یک الزام قانونی است و در صورت عدم تمدید ، جریمه ای به آن اضافه میشود که در موقع تسویه میبایستی آن جریمه نیز پرداخت گردد. برای انجام کلیه امور قانونی نیز بایستی لایسنستجدید شود و در غیر اینصورت بیشتر مراجع بخصوص بانکها از انجام خدمات قانونی خودداری می کنند.