کنسلی شرکت

هر شرکت تجارتی همانگونه که برای شروع به تجارت الزام به ثبت قانونی دارد ، برای خاتمه به عملیات تجارتی نیز ملزم به کنسل نمودن شرکت است. این کنسل نمودن بایستی از طریق قانونی انجام شود . شرکای شرکتهایی که بدون اطلاع از مسیولیت های قانونی شراکت ، برای اخذ صرفا اقامت وارد شرکتی می گردند و بدون اطلاع از مسیولیتهای قانونی آن ، به صرف اعتماد به اقوال اشخاص غیر آشنا به قانون ، کوچکترین توجهی به مسیولیتهای قانونی متصوره نمی نمایند و با اتمام دوران اقامت خودشان در آن شرکت اصلا پیگیر کنسل نمودن قانونی آن شرکت نیستند بایستی بدانند که هرگونه مسیولیت قانونی که در هر زمانی متوجه شرکت شود آنها نیز به نسبت سهم الشرکه شان در آن مسیولیت شریک هستند.
کنسلی شرکت نیز مقرراتی دارد که بایستی در دایره اقتصادی انجام شود و مهمترین بخش آن حسابرسی است . شرکتی که در نظر است کنسل اعلام شود حتی در صورت عدم هرگونه فعالیت تجارتی می بایستی که مورد حسابرسی قانونی قرار بگیرد و تسویه قانونی شود. تسویه حساب با کلیه مراکز دولتی که شرکت در راستای ثبت و فعالیت از خدمات آنها استفاده می کرده است نیز از لزومات قانونی برای کنسل کردن شرکت است.