ترجمه قانونی

برای استناد به اسنادی که به زبان فارسی هستند ، میبایستی آنها در ایران ابتدا توسط دارالترجمه های قانونی به زبان عربی ترجمه شوند و سپس در سفارت امارات در تهران تایید رسمی گردند. ترجمه قانونی در امارات توسط دارالترجمه های رسمی صورت می گیرد.