تعداد بازدید این صفحه: 1,049
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | Tuesday, 4 August, 2020

لیست عمومی مخدرات

لیست عمومی داروهای ممنوعه

آمپول :

۱٫ مرفین ۱۰ میلیگرمی
۲٫ متادون ۵ میلی گرمی

۳٫پنتازوسین ۵۰ میلی گرم

۴٫ پتیدین ۵۰ میلی گرم

۵٫ پتیدین ۱۰۰میلی گرم

۶٫الفنتانیل

۷٫فنتامیل

۸٫سوفنتاتیل

۹٫تالامونال

۱۰٫دی هیدروبلزپریدول

۱۱٫نالوکسال

قرص:

۱۲٫متادون ۵ میلی گرم
۱۳٫مرفین ۱۰ میلی گرم

۱۴٫اپیوم

۱۵٫کدئین فسفات ۳۰ میلی گرم

۱۶٫قرص متیل فنیدیت( روانگردان) وارداتی

۱۷٫دیفنوکسیلات

پیوست بخشنامه شماره ۷۰۱/م ب مورخ ۲۸/۰۳/۸۵
متادون
باکلوفن(قرص)
لورازپام(قرص)
مرفین ۱۰ میلیگرمی (آمپول)
فنتانیل
بی یریدین(آمپول)
مپروبامات(قرص)
متادون ۵ میلی گرمی ( آمپول )
مورفین
بی یریدین(قرص)
متوکاربامول(آمپول)
پنتازوسین ۵۰ میلی گرم ( آمپول )
پتیدین
کلردیازپوکسید(قرص)
متوکاربامول(قرص)
پتیدین ۵۰ میلی گرم ( آمپول )
کدئین
کلرپرومازین(آمپول)
میدارولام(آمپول)
پتیدین ۱۰۰میلی گرم ( آمپول )
دکسترومتورفان
کلرپرومازین(قرص)
لورتریبتیلین(قرص)
( الفنتانیل ( آمپول
فنویاربیتال
کلیدیئیم سی(قرص)
اکزازپام(قرص)
سوفنتاتیل ( آمپول )
باربیتالها
کلومبیرامین(قرص)
پانکوروئیوم(آمپول)
تالامونال ( آمپول )
دیفنوکسیلات
کلونازپام(قرص)
پاروکستین(قرص)
دی هیدروبلزپریدول ( آمپول )
امفتامین ها
دکسترومتورفان(شربت)
پرفنازین(آمپول)
نالوکسال ( آمپول )
متیل فنیدیت
دکسترومتورفان پی(شربت)
پرفنازین(قرص)
فئرباربیتال
میروبامات
دکسترومتورفان(قرص)
فنوباربیتال(شربت)
مهربامات
اتیدامات
دیازپام(آمپول)
فنوباربیتال(قرص)
اتینامات
پنتازوسین
دیازپام(قرص)
فنوباربیتال(آمپول)
مپرومات
الپرازولام
دیفنوکسیلات(قرص)
فنی توئین کمپاند
ترامادول هیدروکلراید
کلونازپام
دکسپین(کپسول)
پریمیدون(قرص)
کیمادرین
کلوپازام
فلووکسامین(قرص)
پروپوفول(آمپول)
اوربیافین
دیازپام
فلوکستین(قرص)
رمبرون(قرص)
آرتین تری هگزوفنیدیل
استازولام
فلوکستین(کپسول)
تیوبنتال(آمپول)
کدئین فسفات ۳۰ میلی گرم
فلورازپام
فلوفتازین(قرص)
تیوبنتال(قرص)
اپیوم
لورازپام
فلوفتازین(آمپول)
تیوریدازین(قرص)

میدازولام
هالوپریدول(قطره)
تیوتیکس(کپسول)

اکزازپام
هالوپریدول(قرص)
ترامادول(قرص)

تمازپام
هالوپریدول(آمپول)
ترامادول(آمپول)

کلودیارپوکساید
هیدروکسی زین(شربت)
تری فلویرازین(آمپول)

استامینوفن کدئینه
هیدروکسی زین(آمپول)
تری فلویرازین(قرص)

الپرازولام(قرص)
هیدروکسی زین(قرص)
تری هگزیفسدیل(قرص)

امانتادین(کپسول)
ایمی پرامین(قرص)
تریمیبرامین(قطره)

امی تریپنیلین(قرص)
کتامین(آمپول)
تریمیبرامین(قرص)

اسپرین کدئینه(قرص)
لیتیوم کربنات(قرص)
والبروات سدیم(قرص)

آتراکوریم(آمپول)
اکسازپام
اورازپام