تعداد بازدید این صفحه: 731
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

هشدار قانونی مخدرات

با توجه به مقررات مختلف کشورها، بهتراست مواد مخدر را موادی بدانیم که برابرمقررات قانونی کشورها برای آنها مجازات تعیین شده است.ازمخدربودن موادی مانند تریاک ، هروئین ، حشیش وامثالهم بحثی نیست ولی مخدراتی که در لیست های مخصوص اعلام شده اند ازجمله موادی هستند که در قوانین ایران وخصوصا قوانین امارات برای آنها مجازات تعیین شده است. توجه داشته باشید که بعضی ازداروهای مجاز در ایران مانند کدئین، دیازپام و امثالهم برابر قانون کشور امارات ، مخدر محسوب می گردند وبرای آنها مجازات های شدیدی درنظر گرفته شده است لذا قبل ازمسافرت به امارات متحده عربی ،  حتما از فهرست داروهای ممنوعه اطلاع حاصل نمائید. درصورت لزوم استفاده ازداروهای ممنوعه ( منظور مخدرات نیست بلکه داروهایی هستند که در فهرست داروهای ممنوعه در امارات قرار دارند اگرچه حتی ممکن است برابر قوانین ایران آن موارد مجاز باشند مانند ایتامینوفن کدیین ) ، می بایستی ابتدا مجوز قانونی لازم رااز مراجع قانونی اخذ نمائید و سپس با تأئید و ترجمه قانونی به زبان عربی و کسب مجوز از دولت امارات به مقدار مورد مجاز که اعلام کتبی می کنند اقدام کنید. توجه داشته باشید این توجیه که در ایران ، داروی خاص آزاد است نمی تواند دلیل قانونی بر حمل آن به امارات باشد ، نیز اینکه قوانین در این مورد بسیار شدید هستند مراقبت برای ایمنی خودتان مفید است.