تعداد بازدید این صفحه: 787
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | Tuesday, 1 December, 2020

صدور شناسنامه

صدور شناسنامه ۱۵ تا ۱۸سال
صدور شناسنامه

براي کليه افرادي که داراي پدر ايراني بوده و در خارج از کشور متولد شده اندمي توان براساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني ظرف مدت ۱۰ روز پس از تولد نوزاد شناسنامه ايراني درخواست نمود. لذا از والدين محترم تقاضا مي شود در اولين فرصت با ارائه مدارک زير جهت صدور شناسنامه فرزند خود پس از تعيين وقت قبلي به نمايندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند.

مدارک مورد نياز:

۱- تکميل فرم درخواست صدور شناسنامه براي افراد زير ۱۵ سال

۲- ارائه اصل گواهي ولادت بين المللي( International Birth Certificate )

۳- ارائه اصل شناسنامه هاي والدين

۴- ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

۵-اصل گذرنامه های ایرانی

ملاحظات :

حضور پدر يا مادر متقاضي (درصورتيکه ازدواج والدين در شناسنامه آنها ثبت شده باشد )، براي امضا دفاتر ثبت کل الزامي است. در غير اينصورت حضور والدين در محل ثبت ضروري مي باشد.

ضروري است که والدين محترم قبل از دريافت گواهي ولادت در خصوص مجاز بودن نام انتخابي براي فرزندشان با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال کشور اطمينان حاصل نمايند.

براي کليه افرادي که داراي پدر ايراني بوده و در خارج از کشور متولد شده اند مي توان براساس

بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني شناسنامه ايراني درخواست نمود. لذا از والدين محترم تقاضا مي شود در اولين فرصت با ارائه مدارک زير جهت صدور شناسنامه براي فرزند خود پس از تعيين وقت قبلي به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور مراجعه نمايند.
مدارک مورد نیاز :
۱- تکميل فرم درخواست صدور شناسنامه براي افراد ۱۸ – ۱۵ سال
۲- ارائه اصل گواهي ولادت بين المللي ( International Birth Certificate )
۳- ارائه اصل شناسنامه هاي والدين
۴- هفت قطعه عکس جديد ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي
۵- دو برگ کارت انگشت نگاري که توسط پليس محل اقامت متقاضي تنظيم شده باشد
۶- ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي
: ملاحظات
درصورت عدم ارائه کارت انگشت نگاري، بشرط تکميل بودن مدارک فوق الذکر، معرفي نامه به پليس محل براي انگشت نگاري، توسط نمايندگي محل اقامت انجام خواهد شد.
حضور پدر يا مادر متقاضي (درصورتيکه ازدواج والدين در شناسنامه آنها ثبت شده باشد )، براي امضا دفاتر ثبت کل الزامي است. در غير اينصورت حضور والدين در نمايندگي ضروري مي باشد.
درصورتيکه فرزند متولد خارج از کشور محل اقامت باشد، لازم است اصل گواهي ولادت به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل تولد رسيده باشد
حضور متقاضي براي امضاي دفاتر ثبت کل در نمايندگي ضروري مي باشد