تعداد بازدید این صفحه: 718
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

خروج مشمولین

صدورمهرخروج مشمولان فقط شامل افرادی می شود که هنگام درخواست به سن مشمولیت( بیشتراز ۱۸ ) از سال تولد سال)رسیده وقبل ازتاریخ ۲۹-۱۲-۱۳۸۲ ازکشورخارج شده وحداقل مدت ۲ سال درخارج ازکشوراقامت داشته باشند.
افرادی که تا پایان سال ۱۳۸۲(زیرسن مشمولیت ویا بعد ازورود به سن مشمولیت با سپردن تعهد واخذخروج موقت) ازکشورخارج شده وموفق به ثبت نام واشتغال به تحصیل دردانشگاههای معتبر(ازنظرکشورمحل تحصیل) شده باشند می توانند ضمن تکمیل برگ “تعهد نامه دانشجویان مشمول متقاضی تسهیلات تردد به کشور” نسبت به دریافت مهرخروج مشمولین اقدام نموده وهرسال یکباروبه مدت سه ماه به کشوروارد ودرموعد مقررازمرزهای مجازخارج شوند.
این دانشجویان ازداشتن شرط۲سال اقامت که درمورد سایرین لحاظ می شود مستثنی هستند.
دانشجویانی که براساس مقررات دانشگاه محل تحصیل ملزم به گذراندن دوره زبان خارجی به عنوان پیش شرط ورود به دانشگاه می باشند به شرط ارائه گواهی دانشگاه مبنی برثبت نام وپذیرش دانشجوپس ازاتمام دوره زبان خارجی، می توانند ازتسهیلات فوق استفاده نمایند.
مشمول می بایست دارای گذرنامه جداگانه باشد.

پایان مدت اعتبارتسهیلات مربوط به مهرخروج مشمولان تاریخ ۴-۱۱-۱۳۸۵ می باشد.
تعداد دفعات سفردارندگان مهردریک سال شمسی فقط یک باراست.
حداکثرمدت اقامت درایران سه ماه است ومشمول می بایست قبل ازانقضا این مدت ازکشورخارج شود.
صدورمهرخروج مشمولان به هیچ وجه رافع مشکل خروج غیرمجازوممنوعیت خروج ازکشور(احکام صادره ازسوی مقام قضایی به دلیل شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی) دارنده آن نمی باشد.
مشمولانی که فرارازخدمت سربازی دارند علیرغم اخذ مهرخروج مشمولان نمی توانند ازکشورخارج شوند مگرآنکه قبلا این مشکل را رفع کرده باشند. ازاین رواصلح است متقاضی قبل ازدریافت مهرخروج با تنظیم وکالتنامه رسمی نسبت به اخذ تسویه حساب ازیگان محل خدمت خود اقدام نماید.
داشتن اقامت دانشجویی کشورمحل تحصیل مانع ازدرخواست صدورمهرخروج مشمولین نمی باشد.