تایید رسمی

برابر قانون امارات ، کلیه اسنادی که در محاکم امارات عربی متحده از ناحیه طرفین ارایه میگردد بایستی به زبان عربی ترجمه و ممهور به مهر تایید سفارت امارات قرار گیرد تا قابل استناد باشند و از این جهت است که برای استناد قانونی به اسناد به زبان فارسی ، میبایستی آن اسناد ابتدا توسط دارالترجمه های رسمی ایران ترجمه و سپس توسط سفارت امارات در تهران تایید گردد.
با وصف فوق توجه فرمایید که اسناد بدون ترجمه و تایید رسمی ، مورد قبول محاکم قرار نمی گیرند و هیچگونه عذری بر ترجمه نکردن پذیرفته نمی شود.