نکات قانونی

اشخاص به دلایل متعدد، تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار میگیرند و بعضی نیزمواجه با تشکیل پرونده ای برعلیه خود در زمینه هایی هستند که نهایتاً به اقدام اجرایی اینترپل ختم می شود ، گروه دیگر از این اشخاص نیز به دلایل خاص و عمدتا؛ بعلت عدم امکان حضور نزد مراجع قضایی مربوطه و عدم امکان دفاع صحیح ، یا ارایه دلیل مورد حکم محکومیت قرار گرفته و مورد جلب اینترپل قرار میگیرند. وکلای این دو گروه می بایستی قبل از شروع به اقدام اجرایی مربوطه ، از نوع اتهامات انتسابی در این گونه از پرونده ها و نیز قوانین مربوطه کشورهای طرف استرداد، اطلاع داشته باشند تا با بررسی معاهده های استرداد مجرمین بین دو کشور طرف استرداد بتوانند از موکل دفاع قانونی لازمه را بنمایند. آنچه در این مورد مهم است این است که یک طرف با اخذ حکم اینترپل در صدد جلب طرف دوم برای رسیدن به منظور خود است و طرف دوم هم با اخذ وکیل درصدد دفاع قانونی و کنسل کردن جلب مذکور است . این وضعیت دو جانبه که معمولا” با ادعای داشتن حق از ناحیه هر دو طرف مطرح می شود حساسیت کار وکلای قانونی در این زمینه را مشخص تر می کند. با شروع اقدامات اولیه اینترپل ، کشورهای عضو اینترپل ، اعلان های اینترپل را که به چهارزبان رسمی منتشر می شود ، مورد بررسی و اقدام قرار می دهند. این اعلامیه ها بسته به حساسیت محتوایی وموضوع ، به چند دسته زیرتقسیم می شوند : اعلان آبی : اعلان آبی (به انگلیسی : Blue Notice) یا استعلام درزمانی صادرمی شود که فردی تحت نظرپلیس یک کشورباشد واین کشوربخواهد اطلاعات بیشتری راجع به اوبه دست آورد. دراین صورت می تواند ازدیگرکشورهای عضو و دبیرخانه مرکزی درخواست کند هرگونه اطلاعات جنایی درخصوص فرد مورد نظردراختیاردارند، ارسال کنند. دریافت این اطلاعات می تواند به پلیس کشورمربوطه کمک کند تا ارزیابی کاملی دراین خصوص به عمل آورده، امکان ارتکاب جرم توسط فرد را پیش بینی وازوقوع جرم پیشگیری کند. اعلان سبز: اعلان سبز(به انگلیسی : Green Notice ) یا هشدار. برای این که پلیس کشورهای عضوازوضعیت یک فرد مجرم که محکومیت خود را گذرانده اما ممکن است دوباره درکشورهای دیگرمبادرت به ارتکاب جرم کند، مطلع شوند، معمولاً ادارات اینترپل کشورهای عضو از طریق دبیرخانه کل وبا صدور اعلان سبز،نوع ارتکاب جرم،شگرد کا رو دیگر اطلاعات لازم در خصوص چنین فردی را به اطلاع همتایان خود می رسانند. این افراد ممکن است درچندین کشورمشغول انجام فعالیت های جنایی باشند، لذا مبنای صدور این اعلان ها، هشداربه کشورهای عضوو امکان بالقوه ارتکاب جرم است. اعلان زرد : اعلان زرد (به انگلیسی : Yellow Notice ) یا اعلان برای گمشدگان در خصوص افرادی صادرمی شود که ازمحل معمولی خود گم شده و هیچ گونه اثری ازآنها نیست. بنابراین اینترپل ازاین طریق می تواند به خانواده های مفقودان کمک زیادی کند. مشخصات دقیق وعکس گمشدگان توسط اینترپل کشورعضوبه دبیرخانه مرکزی ارسال وپس ازآن، مرجع اخیربا صدوراعلان گمشدگان، مراتب را به کلیه کشورهای عضواعلام می کند. اعلان مشکی : اعلان مشکی (به انگلیسی: Black Notice) یا اعلان برای اجساد گمشده برای زمانی است که پلیس کشوری که این اجساد درآنجا پیدا شده، ازطریق اداره اینترپل مربوطه ازدبیرخانه مرکزی می خواهد دراین خصوص اقدام بررسی کند. خانواده هایی که ازنزدیکان خود مدت ها بی خبرهستند وبه دلایل مختلف به کشورهای دیگرمسافرت کرده اند،می توانند با مراجعه به آرشیووبا ملاحظه عکس ها ومشخصات اجساد شناسایی نشده ،آنها را شناسایی کنند. اعلان قرمز: اعلان قرمز(به انگلیسی :Red Notice) یا اعلان برای افراد تحت پیگرد. با این اعلان می توان افرادی را که مرتکب جرم می شوند وبه کشوریا کشورهای دیگرمی گریزند را تحت پیگرد بین المللی قرارداد. دراعلان قرمز تصریح می شود که اداره اینترپل کشوری که فرد تحت پیگرد درآنجا پیدا شود، باید بلافاصله اداره اینترپل کشوردرخواست کننده ودبیرخانه مرکزی را مطلع کند. ازنظرکشورهایی که اعلان قرمزرا به موجب نظام قضایی شان به رسمیت شناخته اند، اعلان قرمزبه منزله درخواست دستگیری موقت است. لذا اعلان قرمزازاین جهت مبنای حقوقی دستگیری فرد تحت پیگرد را تشکیل می دهد. به همین دلیل، دراعلان قرمز تأکید می شودکه کشوردرخواست کننده، ازچه کشورهایی درخواست استرداد متهم را می کند..اینترپل فقط به کشورهای عضوسرویس می دهد.