تعداد بازدید این صفحه: 769
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | Tuesday, 4 August, 2020

نکات قانونی

۱- قبل از ازدواج با شخص خارجی از کلیه قوانین مربوطه اطلاع پیدا کنید و بعد از مشورت با وکیل در این مورد اقدام کنید.
۲- اینکه شما قصد ازدواج با زن خارجی را دارید و یا قصد ازدواج با مرد خارجی را ، به نسبت جنسیت و مسایل مربوط به تابعیت ، قوانین مختلفی بر آین رابطه ازدواج صدق می کند.
۳- در بعضی موارد برای زوج و یا زوجه طرح دعوای قانونی طلاق در محاکم امارات و یا دادگاههای ایران بهتر است. در اینخصوص از وکیل قانونی مشورت بگیرید.
۴- مسایل مربوط به حضانت در قوانین ایران و امارات متفاوت است ، در قسمت های مربوطه در وبسایت در این رابطه توضیح کامل داده شده است.
۵- در صورت ازدواج با شخص خارجی ، نسبت به ثبت قانونی آن اقدام کنید تا بتوانید از حمایت قانونی بهره مند شوید.
۶- نفقه فرع بر تمکین است . این بدان معنی است که در صورتی می توانید ادعای نفقه بنمایید که تمکین نمایید.
۷- پرداخت مهریه زن بر مرد فرض و لازم است و در صورت مطالبه بایستی بر اساس مقررات قانونی ظرداخت شود.
۸- برای اعسار از پرداخت مهریه توصیه می گردد در محاکم ایران طرح دعوی کنید.
۹- میزان نفقه در ایران و امارات مختلف تعیین می شوند چرا که تفاوت نرخ ارز – ریال و درهم – و نیز وضعیت مخارج در هر دو کشور متفاوت است.
۱۰- قبل از ترک تابعیت بدقت عواقب آنرا بررسی کنید.
۱۱- با گرفتن پاسپورت کشور دیگر ، شما هنوز ایرانی هستید و قوانین ایران در مورد شما صدق می کند.