تعداد بازدید این صفحه: 753
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | Tuesday, 1 December, 2020

ازدواج مرد ایرانی

به طور کلی ازدواج اتباع خارجی مقیم ایران با اتباع ایرانی به دو دسته تقسیم میشود:

الف ـ مرد ایرانی که در خواست ازدواج با زن خارجی را دارد.
ب ـ مرد خارجی که درخواست ازدواج با زن ایرانی را دارد.
در خصوص مورد «الف» چنانچه زن خارجی دارای دفترچه پناهندگی و یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد مراحل اجرای ثبت ازدواج از طریق نیروی انتظامی ج.ا.ا اداره امور اتباع خارجه استان مربوطه انجام و جهت بانوی خارجی پس از ثبت قانونی ازدواج شناسنامه ایرانی صادر میگردد.
در خصوص مورد «ب» که مربوط به ازدواج مرد خارجی و زن ایرانی میباشد که در این خصوص پروانه از طریق استانداری صادر میشود و بر اساس طبقهبندی ذیل چگونگی نحوة صدور پروانه مشخص میگردد

– اتباع خارجی دارنده گذرنامه :
اتباع خارجی که دارای گذرنامه میباشد و تقاضای ازدواج با بانوی ایرانی را دارند؛ بعد از حضور زوج و زوجه نزد کارشناس مربوطه ابتدا گذرنامه زوج مورد بررسی قرار میگیرد. چنانچه مدرک مذکور دارای اعتبار «منظور از اعتبار مدت زمانی است که یک پاسپورت از زمان صدور تا پایان آن قابل استفاده است در بعضی از کشورها مدت اعتبار پاسپورت ۴ سال و بعضی دیگر ۵ سال میباشد» و همچنین اقامت مجاز در ایران باشد «منظور از اقامت داشتن اجازه رسمی توقف در کشور از طریق مهر نیروی انتظامی در پاسپورت مشخص میگردد» و بعد از تطبیق شناسنامه زوجه لیست مدارک و فرم درخواست ازدواج از طریق کارشناس مربوطه در اختیار متقاضی قرار میگیرد «یک نمونه لیست مدارک پیوست میباشد ضمیمه شمارة یک» در لیست مذکور ابتدا به فرم درخواست ازدواج اشاره شده است فرم مذکور در ۶ برگ توسط کارشناس به متقاضی تحویل شده و برگ اول و دوم باید به طور کامل از طرف زوج تکمیل و امضاء گردد. برگ سوم و چهارم و پنجم و ششم نیز توسط زوج تکمیل و امضاء گردد.
پس از ارائه کلیه مدارک اشاره شده در لیست مدارک از طریق متقاضی به کارشناس مربوطه، نسبت به تشکیل پرونده ازدواجی توسط کارشناس اقدام میگردد و بعد از مکاتبه با اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان و اخذ موافقت ادارات مذکور پروانه زناشویی با امضاء استاندار که از طرف وزیر کشور امضاء مینماید درهفت نسخه صادر میگردد..
برگ اول پروانه که بدون رونوشت میباشد به متقاضی تحویل تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجی به نیروی انتظامی استان مراجعه و پس از اخذ پروانه مذکور هر دو پروانه را (پروانه زناشویی و پروانه اقامت ازدواجی) به عاقد ارائه و عقد رسمی انجام میپذیرد. برگ دیگر پروانه طی رونوشتی به ادارة ثبت احوال، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی استان، وزارت کشور و وزارت امور خارجه ارسال میشود و یک نسخه نیز در پرونده مربوطه در استانداری نگهداری میگردد.