تعداد بازدید این صفحه: 888
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | Tuesday, 4 August, 2020

دعوی مدنی چک

قوانین امارات در مورد مطالبه مبلغ چک با تفاوت مواردی تقریبا مشابه قوانین صدور چک ایران هستند. با طرح شکایت کیفری چک در شرطه مربوطه و بعد از انجام استعلامات قانونی با بانک مربوطه ، مستندات اخذ میشود و بعد از تحقیقات پرونده تحت عنوان بلاغ جزایی به نیابه احاله می شود و بعد از تمیل تحقیقات قضایی با ثبت قضیه جزایی فایل به محکمه برای صدور حکم ارسال میشود. این سلسه رسیدگی فقط در رابطه با رسیدگی باتهام جزایی صدور چک بلامحل است و تاثیری در مطالبه موضوع مبلغ چک ندارد. بعد از صدور حکم کیفری چک میتوان دادخواست مطالبه مبلغ چک را به محکمه مدنی تقدیم نمود. در دادگاه کیفری هم با ارایه این دعوی ، موضوع برای رسیدگی قانونی به محکمه حقوقی ارسال می شود. آنچه که دانستن آن در امارات ضرورت دارد این است که شاکی پرونده چک باید بداند که فقط با طرح شکایت جزایی چک نمیتواندامید به دریافت مبلغ چک از متهم داشته باشد چرا که موضوع حکم محکمه جزایی ، صرفا مجازات متهم از جهت ارتکاب جرم صدور چک بلامحل است و با توجه به اختیاراتی که محکمه دارد احتمال دارد نوع مجازات از زندان به جریمه تعیین و تبدیل شود که در آنصورت هم متهم میتواند با پرداخت مبلغ جریمه از زندان ازاد شود ، بدون اینکه مبلغ چک را پرداخت کرده باشد. با این اوصاف طرح دعوی مدنی مطالبه وچه چک ضرورت دارد مگر اینکه شاکی احتمال قوی بدهد که در صورت بازداشت شدن متهم ، او نسبت به پرداخت مبلغ چک اقدام میکند. برای طرح دعوی مدنی مطالبه مبلغ چک ، بعد از پرداخت رسوم قانونی مربوطه ، محکمه وارد رسیدگی شده و بعد از جری تشریفات قانونی مبادرت به صدور حکم می نماید.