تعداد بازدید این صفحه: 952
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | Tuesday, 1 December, 2020

مفقودی چک

همانطور که در سایر بخش های مربوط به چک توضیح داده شد ، چکهای صادره در امارات برابر قوانین موجود، کیفری محسوب شده و توسل به ادعای مفقودی ، سرقت ، امانی بودن و …. نمیتواند موثر در موضوع باشد مگر اینکه قبل از اینکه دارنده چک اقدام به شکایت کیفری نسبت به چکهای مورد ادعا نموده باشد شما با اعلام قانونی نسبت به اخذ مستندات قانونی جهت دفاع در موقع نیاز اقدام کنید.در مواردی مانند مفقودی و یا مسروقه شدن چک ، شما بایستی به یکی از مراکز شرطه که معمولا در حوزه محل مفقودی و یا سرقتی چک است مراجعه نمایید و با تحقیقات انجام گرفته توسط شرطه ، یک گواهی تایید اعلام مفقودی و یا سرقتی بودن چک صادر میشود و شما با ارایه ان به بانک اقدام به مسدود کردن وجه آن چکها در بانک مربوطه مینمایید. توضیح اینکه در امارات شما نمیتوانید بدون ارایه این گواهی ، به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چکهای مفقودی و یا مسروقه را بدهید و بانکه بدون ارایه گواهی از مرکز پلیس مربوطه در اینخصوص اقدامی نمی کنند. بعد از اینکه مراحل قانونی توسط شاکی طی شد و گواهی های مربوطه به بانک تحویل شد ، بانک نسبت به مسدود بودن حساب بانکی مربوطه نسبت به چکهای اعلامی اقدا میکند و در موقع مراجعه دارنده چک به بانک جهت وصول مبلغ چک مراتب به او اعلام و او میبایستی برای وصول مبلغ چک از طریق قانون اقدام کند.بعضا مشاهده میگردد یعضی از اشخاص بعد از صدور چک نسبت به اعلام کذب مفقود شدن و یا سرقتی بودن اقدام میکنند که در این حالت در صورت اثبات ، به مجازات قانونی مربوطه محکوم می شوند.