تعداد بازدید این صفحه: 690
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday, 19 April, 2021

اقامت کارمند

بعضی اشخاص درگروههای مختلف درامارات ازاقامت کارمندی استفاده مینمایند. این نوع ازاقامت،زمانی اخذ میگردد که شخصی به عنوان کارمند یک شرکت،استخدام وبه خدمت درآید. بعضی ازگروههای تخصصی ملزم به استفاده ازاین نوع ویزا هستند وبعضی از اشخاص نیزبه دلیل کم هزینه بودن به دست آوردن آن، ازاین نوع اقامت استفاده می کنند. مدت اعتباراین اقامت 2 سال است که قابل تمدید می باشد. شما با دارا بودن این اقامت، نمی توانید ازتمام مزایایی که برای اقامت شریک، متصوراست استفاده کنید. این اقامت درسن خاصی برابرقوانین وزارت کارامارات قابل تمدید نیست. برابرقوانین کار امارات، کارمند ملزم به کاردرمحلی است که اقامت آنرا اخذ نموده است. مدت مرخصی کارمند ازمحل کاربرابرقوانین کارمربوطه است، کارمند نمیتواند بدون کسب اجازه ازمحلی که ازآنجا اقامت اخذ نموده به مرخصی برود. صاحب شرکتی که کارمند ازآنجا اقامت اخذ نموده، می تواند درحالت عدم حضورکارمند درشرکت ،او را "بلاغ هروب" نماید. معنی این عبارت این است که" فراراوازمحل خدمت" را به اداره کار اعلام کند ودراین حالت، اقامت کارمند کنسل وبایستی ازکشورخارج شود. حقوق کارمند نیز براساس توافقی که با صاحب شرکت مینماید تعیین میگردد. اگرچه امروزه اکثراقامت های کاری درظاهرازاین محدودیت ها مستثنی است ولی چنانچه بحث قانونی پیش بیاید، تمام این موارد بانفهام موارد مذکوردرقوانین اداره کارمشمول مقررات این نوع ازاقامت است.