تعداد بازدید این صفحه: 584
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

اقامت شریک

پس ازانجام اموراداری موافقت ثبت شرکت دررشته ای که مورد نظرتان است، شرکت تأسیس، کفیل انتخاب، عقد تأسیس تنظیم وپس ازانجام اموراداری مربوطه لایسنس یا رخصه تجاری) درلسان قدیم درامارات به آن لیسن با کسره"ل" وفتحه "س" وسکون"ن" گفته می شود( اخذ میگردد. سپس با تشکیل فایل مربوطه درجوازات)اداره اتباع بیگانه امارات( اقامت امارات عربی متحده) هرایالتی که درآن ثبت شرکت نموده اید، دبی، شارجه عجمان، ابوظبی و....( به شما اعطاء وبه صورت استیکردرپاسپورت شما الصاق می شود. مدت اعتباراقامت شرکت سه سال است که هرسه سال قابل تمدید می باشد. با اخذ اقامت،شما می توانید ازتسهیلات ممکن درامارات استفاده کنید. این تسهیلات شامل افتتاح حساب، بهره برداری ازتسهیلات بانکی، اجاره محل تجاری)صرفا درمحلی که لایسنس گرفته اید(، اجاره محل مسکونی) درهرنقطه ازامارات(، اخذ گواهینامه رانندگی، خرید قسطی وسیله نقلیه، ثبت نام درمراحل تحصیلی و.... می باشد. این نوع ازاقامت معمولا بهترین نوع از اقامت تلقی می گردد وبرای گروههایی که تمایل به تجارت درامارات دارند، اشخاصی که مسن هستند توصیه میگردد،چرا که اولاً: مدت اعتباراین نوع ازاقامت بیشترازاقامت کارمندی) 2 سال( است. ثانیاً : اشخاصی که به سن خاصی می رسند محدودیت تمدید اقامت را ندارند. ثالثاً : بانکها ومؤسسات به این نوع ازاقامت تسهیلات خوبی ارائه مینمایند. ایراد این نوع اقامت نیز، هزینه بربودن آن است چرا که شما با ثبت شرکت میبایستی دفتر کاراجاره کنید، کفیل بگیرید وهرسال لایسنس خود را تمدید کنید. فلذا به اشخاصی که دارای توان مالی هستند توصیه ثبت شرکت میگردد.