تعداد بازدید این صفحه: 1,825
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday, 19 April, 2021

وکالت نامه

موکل : آقای......... فرزند........ بشماره شناسنامه .......... صادره از ........ بشماره ملی .................... متولد..............ساکن ........................ تلفن ........... کد پستی ..................... وکیل : آقای راشد بن عرب بواسطه دفتر وکالت رسمی راشد بن عرب / محامون و مستشارون قانونیون . به آدرس امارات عربی متحده . دبی . خیابان عود میثا . ساختمان بیزنس آتریوم .واحد شماره 205 . صندوق پستی 99779 دبی .
مورد وکالت : داشتن اختیارات کامل وعام از طرف موکل درمراجعه به کلیه وزارات و دوایر حکومتی اتحادی و محلی و موسسات و شرکتهای عمومی و خصوصی و لجنه های حل اختلافات ودوایر رسمی و غیر رسمی امارات عربی متحده و انجام امور قانونی موکل از هر نوع با اختیار کامل شامل :
1- وکالت در مراجعه به کاتب عدل دبی وسایر دوایرکاتب عدل امارات عربی متحده برای تنظیم هر گونه سند قانونی وکالتی از طرف موکل با هر متن قانونی و با داشتن وکالت عام .
2- وکالت درمراجعه به کلیه شرطه های امارات عربی متحده واعلام هرگونه شکایت جزایی از طرف موکل و یا دفاع در کلیه شکایت های جزایی که از طرف اشخاص غیر علیه موکل مطرح شده وبا داشتن حق امضای کلیه اوراق تحقیق شرطه به وکالت از طرف موکل وتسایم و تحویل کلیه اوراق قضایی و اخطارهای قانونی شرطه با حق امضای کلیه اوراق تحقیق و تسلیم وتحویل آنها.
3- وکالت در مراجعه به کلیه ادارات جوازات امارات و انجام کلیه امور قانونی مربوط به موکل و امضای هرگونه اسناد و اوراق از طرف موکل در جوازات .
4- وکالت کامل با داشتن کلیه اختیارات عام جهت حضور در کلیه مراکز نیابه عامه و محاکم جزایی و محاکم مدنی و محاکم استیناف و محاکم تمیز و محاکم اتحادی علیا و محاکم احوال نفس مسلمین و مراجع قانونی تنفیذ احکام درامارات عربی متحده از طرف موکل با داشتن حق تسلیم و دریافت هرگونه اوراق قضایی و تحقیق و امضای کلیه اوراق و اخطارهای قانونی مربوطه ازطرف موکل و انجام کلیه اقدامات قانونی لازم و وکالت در طرح هر گونه دعاوی عقاری و احوال نفس ودعاوی مدنی و تجاری و عمالی و هرگونه دعوی قانونی از طرف موکل علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر میزان خواسته و دفاع در کلیه شکایت های جزایی ودعاوی مدنی که علیه موکل در مراکز شرطه و نیابه و محاکم مدنی و جزایی و استیناف و تمیز و تنفیذ مطرح است بنحوی که حضور موکل لازم نباشد با حق تقدیم کلیه طلبات قانونی .
5- وکالت در مراجعه به مرکز تحکیم دولی امارات عربی متحده (مرکز داوری و تحکیم) جهت طرح دعاوی داوری و یا دفاع در دعاوی داوری مطروحه علیه موکل با دارا بودن کلیه حقوق قانونی مربوطه منجمله حق تعیین داور و یا رد آنها و امضای کلیه اوراق قانونی مربوطه در مرجع تحکیم با حق تسلیم و تحویل کلیه مستندات و اوراق قانونی و دفاع در مراحل تنفیذ رای داوری تحکیم و اعلام هرگونه اعتراض احتمالی و هرگونه صلح و سازش در دعاوی مطروحه.
6- وکالت در مراجعه به کلیه دوایر بلدیه های امارات و دایره های اقتصادی وغرفه های تجاری و دایره های اراضی و املاک امارات عربی متحده و تسلیم و تحویل و امضای کلیه اسناد قانونی تنطیمی در مراجع مذکور و انجام هرگونه اقدام قانونی ازطرف موکل در مراجع مذکور.
7- وکالت در مراجعه به کلیه بانکهای ایرانی و خارجی در امارات متحده عربی به وکالت از موکل و با داشتن کلیه اختیارات قانونی جهت تسلیم و دریافت کلیه اسناد تجاری بالاخص چک های موکل و یا چکها و اسناد بانکی واداری مربوط به موکل و تحویل و تسلیم وامضای کلیه اوراق و مستندات بانکی مربوطه از قبیل چک و اسناد تجاری.
8 – وکالت در اعتراض به کلیه تصمیمات مراجع رسمی وغیر رسمی و آرای محاکم قضایی و قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی و اداری و حق واخواهی و تجدید نظرو اعتراض به احکام و قرارهای صادره در هر مرحله از
طرف موکل وحق طلب کلیه اجراییات احتیاطی و تنفیذی و حق طرح دعوی متقابل و دفاع از آن و جلب اشخاص ثالث در دعاوی مطروحه و حق ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند ارایه شده درکلیه مراجع و حق استرداد سند9 - حق تقاضای تعیین کارشناس رسمی و غیر رسمی در هر رشته وحق تحویل کلیه مستندات به کارشناس و دریافت نظریه کارشناس واعتراض به نظر داورها و حق ادعای انکار و تردید و جعل نسبت به سند تقدیم شده به مراجع قانونی و تقاضای تعیین جاعل در هر مرحله واعسار و یا دفاع در دعوی اعسار مطروحه.
10- وکالت در قبول یا رد سوگند در کلیه مراجع و حق درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در اجرای احکام جزایی و مدنی دادگاهها و اخذ محکوم به وموارد موضوع لازم الاجرا و حق دریافت وجوه ایداعی و مطالبات موکل و حق ایراد جرح شهود و درخواست و اجرای قرار تامین دلیل و معاینه و تحقیقات محلی و حق طرح دعاوی تامین خواسته و تعیین حافظ و دریافت موارد تحفظ و حق ترک دعوی واسقاط وصلح و تنازل در شکایت های جزایی و دعاوی مدنی و کلیه موارد به هر شرط که وکیل مصلحت بداند.
11- وکالت در توکیل تمام یا قسمتی از مورد وکالت به غیر اعم از وکیل دادگستری یا غیر وکیل رسمی ولو کرارا با حق هرگونه توافق مالی از طرف موکل و حق پرداخت حق الزحمه آنها با تعهد پرداخت موکل و حق عزل آنها در هر مرحله.
حدود وکالت : هر گونه اقدام و امضای وکیل در مورد وکالت عینا بمنزله اقدام و امضا و قبول موکل بوده و بدون حق اعتراض نافذ و معتبر خواهد بود.