تعداد بازدید این صفحه: 398
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

تغییر محل اقامت

هرایرانی ساکن خارج ازکشورکه داری اقامت معتبرباشد(با تشخیص بخش کنسولی نمایندگی) می تواند نسبت به تغییرمحل اقامت درگذرنامه خود اقدام نماید.

مدارک لازم:
اصل گذرنامه معتبرمتقاضی
اصل کارت یا برگ اقامت معتبرکشورمحل سکونت متقاضی واستقرارنمایندگی
تکمیل وامضای برگ درخواست تغییرمحل اقامت
تغییرمحل اقامت بانوان متاهل با اجازه کتبی شوهروفرزند(ان) زیر18 سال سن با اجازه کتبی پدرآنان میسرخواهد بود. این اجازه به طورمعمول ذیل همان درخواست تغییرمحل اقامت اخذ می گردد.
درصورتی که متقاضی هنوزبه سن قانونی نرسیده باشد امضای برگ درخواست تغییرمحل اقامت توسط ولی وی صورت می گیرد.
بانوان ایرانی متقاضی تغییرمحل اقامت که با شوهرخارجی ازدواج نموده اند نیازی به ارائه مجوزشوهر ندارند.
چنانچه بانوی متقاضی تغییرمحل اقامت مطلقه باشد ارائه اصل سند طلاق ویا شناسنامه دارای ثبت طلاق الزامی است.
بدیهی است تغییرمحل اقامت وصدورخروج مکررفرزندان زیر18 سال سن منوط به ارائه مجوزرسمی پدریا حکم صادره ازسوی دادگاه ذیصلاح ایران می باشد.
اصل قبض بانکی واریزهزینه تغییرمحل اقامت به حساب نمایندگی

توضیحات مهم:
مدارک تغییرمحل اقامت به همراه مدارک درج مهرخروج مکرردرگذرنامه دریافت می شود.
تغییرمحل اقامت درگذرنامه ایرانیان مقیم خارج ازکشوروصدورمهراجازه خروج ازکشور(مهرخروج مکرر)ازنمایندگی باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون مراجعه به هریک ازارگانها یا سازمانهای داخل کشوربه راحتی ازایران خارج گردد.
مامورکنسولی پس ازدریافت وبررسی مدارک مورد اشاره، براساس مقررات نسبت به تغییرمحل اقامت درگذرنامه(ازایران به کشورمحل اقامت دارنده گذرنامه) اقدام خواهد نمود.
تغییرمحل اقامت درگذرنامه، به معنای صدورمجوزخروج ازایران دارنده وهمراهان نمی باشد وبرای خروج ازایران می بایست قبلا نسبت به اخذ مهراجازه خروج ازکشور(مهرخروج مکرر)یا مهرخروج یکبار(مشمولین) اقدام نمود. برای اطلاع ازچگونگی اخذ مهراجازه خروج ازکشور(مهرخروج مکرر)به بخش" درج مهرخروج مکرردرگذرنامه"و" درج مهرخروج مشمولین درگذرنامه" مراجعه نمایید.