تعداد بازدید این صفحه: 1,421
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday, 19 April, 2021

چک جزایی (ایران)

چک جزایی ( ایران ) :

قانونگذاران در تصویب قوانین چک یکی از مواد مربوطه را به جنبه جزایی صدور آن اختصاص می دهند. این مقررات جزایی با اهمیت ترین ماده قانونی وضع شده می باشد. در جمهوری اسلامی ایران قانون چک بدفعات مورد تغییر و تعدیل قرار گرفته است. زمانی چک بلامحل مشمول مقررات جزایی میگردید و دفاع در مورد علت صدور - باستثنای موارد خاص قانونی مثل امانی بودن و مسروقه بودن و مفقودی بودن و … - مورد پذیرش قرار نمی گرفت .برابر قانون جدید صدور چک ، در ایران صدور چک در موارد مذکور در ماده ۱۳ آن قانون مشمول مقررات جزایی قرار نمیگیرد و متهم به صدور چک بلامحل مجازات نمیگردد . این موارد پنجگانه در صورت اثبات میتوانند مسیولیت کیفری صادر کننده را از بین ببرد . این موارد فقط در قوانین ایران قابلیت اجرا دارد و در قوانین مربوطه در امارات که مورد نظر ما است موضوع متفاوت است - مراجعه به قسمت چک جزایی در امارات - .

ماده 13- قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ :

در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.
الف ـ در صورتيكه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د ـ هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ ـ در صورتيكه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.