تعداد بازدید این صفحه: 2,592
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday, 19 April, 2021

تجدید گذرنامه

بر اساس مقررات مربوط به تجديد گذرنامه ، اشخاصي که از اعتبار گذرنامه آنها شش ماه يا کمتر باقي مانده مي بايست نسبت به تجديد گذرنامه خود اقدام نمايند. از آنجايي که روند تجديد گذرنامه نيازمند اطلاعات و مدارک کامل مي باشد لذا ضرورت دارد تا در اين زمينه دقت و همکاري لازم را مبذول داشته و با ارايه اطلاعات لازم (فرم شماره 1) و تکميل دقيق پرسشنامه ها و ارايه مدارک کامل مامور کنسولي را در تسريع و انجام به موقع امور ياري نماييد.

مدارک لازم

 • تكميل فرم شماره 1: برگ وضعيت متقاضي صدور گذرنامه
 • حضور متقاضي و ارايه اصل شناسنامه جديد (عکسدار براي افراد 15 سال به بالا) و2 نسخه تصوير تمام صفحات
 • اصل گذرنامه قبلي و 1 نسخه تصوير صفحات1تا 8 و صفحه حاوي آخرين مهر خروج از ايران
 • اصل و 1 نسخه تصوير کارت شناسايي ملي و يا تصوير پرسشنامه درخواست صدور کارت (براي افراد 15 سال به بالا)
 • اصل و2 نسخه تصوير کارت يا برگ اقامت / گذرنامه يا سند مسافرت خارجي / کارت هويت کشور محل اقامت
 • تکميل و امضاي2 نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه
 • تکميل اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني براي مشمولان ماده 989 قانون مدني (فرم شماره 3) و يا اعلام ندامت از پناهندگي براي متقاضيان و يا دارندگان اقامت پناهندگي و تصوير آن (در صورت نداشتن اقامت دائم)
 • چهار قطعه عکس سه و نيم × چهار و نيم بيومتريك جديد و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه , عينک و شال گردن/ خانمها با حجاب کامل)
 • تکميل برگ درخواست تغيير محل اقامت (فرم شماره 5) در صورت نياز
 • تکميل پرسشنامه صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقيمين خارج از کشور (فرم شماره 6)
 • تکميل پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور(فرم شماره 7) براي آقاياني که فاقد کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه باشند (مشمولين).
 • تکميل پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه درصورت وجود همراه (فرم شماره 8)
 • اصل قبض بانکي واريز هزينه هاي تجديد گذرنامه ، تغيير محل اقامت (در صورت وجود) ، (درج مشخصات همراهان) و درج مهر خروج مکرر يا استعلام و صدور مهر خروج مشمولان (در صورت مشمول بودن متقاضي) به حساب نمايندگي

شرايط اختصاصي مدارک: شناسنامه

 • شناسنامه متقاضي و همراهان مي بايست شناسنامه جديد جمهوري اسلامي ايران باشد.
 • شناسنامه افراد بالاي 15 سن مي بايست عکس دار باشد. براي اطلاع از نحوه عکس دار شدن شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.
 • چنانچه هر يک از مندرجات شناسنامه مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبديده ، تغيير يافته يا داراي هرگونه اشکال باشد صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد. براي اطلاع از نحوه تعويض يا اصلاح شناسنامه به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.

کارت شناسايي ملي

 • متقاضي و همراهان وي که داراي 15 سال سن باشند براي صدور گذرنامه مي بايست کارت شناسايي ملي ارائه نمايند.
 • در صورتي که متقاضي و همراهان داراي 15 سال سن وي داراي کارت شناسايي ملي نباشند، هنگام درخواست صدور گذرنامه مي توانند هم زمان نسبت به تکميل پرسشنامه درخواست صدور کارت شناسايي ملي اقدام نمايند.
 • براي اطلاع از نحوه صدور کارت شناسايي ملي به بخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.
  • گذرنامه قبلي

   • اصل گذرنامه قبلي مي بايست حاوي مهر آخرين تاريخ و مرز خروج از ايران باشد.
   • در صورتي که گذرنامه ارائه شده فاقد مهر آخرين تاريخ و مرز خروج از ايران باشد ، خروج دارنده از کشور ، غيرمجاز تلقي شده و بجاي تجديد گذرنامه مي بايست مطابق موارد مندرج در قسمت "صدور گذرنامه عابرين غيرمجاز" عمل شود.
   • اگر گذرنامه قبلي داراي هرگونه اشکال در مندرجات يا صفحات باشد ، بجاي تجديد گذرنامه مطابق موارد مندرج در قسمت "صدور گذرنامه مخدوشه ، آبديده ، پاره شده ، سوخته شده و … " عمل خواهد شد.

   مدارک اقامت

   • متقاضي صدور گذرنامه مي بايست هنگام درخواست نسبت به ارايه کارت يا برگ اقامت / گذرنامه يا سند مسافرت خارجي / کارت هويت کشور محل اقامت خود همراه ديگر مدارک اقدام نمايد.
   • چنانچه متقاضي داراي گذرنامه، کارت هويت و يا شناسنامه خارجي باشد مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارائه "اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني" (فرم شماره 3) اقدام نمايد.
   • اگر متقاضي داراي کارت يا برگ اقامت پناهندگي و يا سند مسافرتي (Travel Document) يا حکم مخالفت با پناهندگي صادره از سوي دادگاه يا اداره مهاجرت کشور محل سکونت خود باشد مي بايست نسبت به تکميل، امضاء و ارائه "برگ اعلام ندامت از پناهندگي" (فرم شماره 4) اقدام نمايد.
   • در صورتي که متقاضي داراي دو گذرنامه ، کارت هويت و يا شناسنامه خارجي مختلف باشد مي بايست ضمن درج هر دو مورد در برگ اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني (فرم شماره 3) ، تصوير هر دو مدرک خارجي را ارائه نمايد.
   • چنانچه متقاضي اقامت مندرج در گذرنامه خارجي خود را به دليل پناهندگي کسب نموده باشد مي بايست نسبت به تکميل و ارائه هر دو برگ "اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني" (فرم شماره 3) و "اعلام ندامت از پناهندگي" (فرم شماره 4) اقدام نمايد.
   • چنانچه مشخصات مندرج در مدارک اقامت با مشخصات مندرج در شناسنامه ايراني متقاضي تفاوت داشته باشد ، پذيرش مدارک منوط به انطباق دقيق عکسهاي الصاق شده به مدارک و احراز تعلق عکسها به متقاضي مي باشد. بديهي است صدور گذرنامه تنها با استناد به مشخصات سجلي مندرج در شناسنامه ايراني متقاضي امکان پذير خواهد بود.
   • براي ايرانيان متقاضي گذرنامه که فاقد مدارک اقامتي کشور محل استقرار نمايندگي جمهوري اسلامي ايران هستند تنها پس از بررسي دقيق و استعلام از نمايندگي محل اقامت وي مي توان گذرنامه صادر نمود.
   • دريافت فرم شماره 3: اظهاريه بقاء به تابعيت ايراني
   • دريافت فرم شماره 4: اعلام ندامت از پناهندگي

   پرسشنامه ها

   • متقاضي صدور گذرنامه مي بايست نسبت به تکميل ، امضاء و ارائه 2 نسخه پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه (فرم شماره 2) و ديگر پرسشنامه هاي گفته شده در قسمت مدارک لازم به صورتي دقيق ، کامل ، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايد.
   • براي تسريع در دريافت مدارک، متقاضي مي تواند از يک نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه که بطور دقيق تکميل شده (قبل از امضاء) دو نسخه تصوير خوانا تهيه و پس از امضاي هر 3 نسخه همراه ديگر مدارک تحويل مامور کنسولي نمايد. br /> کليه پرسشنامه ها و درخواستهاي مربوط به صدور گذرنامه فرد زير 18 سال سن مي بايست توسط پدر و يا قيم قانوني وي امضاء شوند.
   • عدم تکميل دقيق پرسشنامه ها و نقص مدارک بطور قطع موجب ايجاد مانع و تاخير در روند سريع امور و صدور گذرنامه خواهد شد.
   • دريافت فرم شماره 2: پرسشنامه مخصوص صدور، تجديد و تفكيك گذرنامه
   تغيير محل اقامت در گذرنامه ايرانيان مقيم خارج از کشور و دريافت مهر اجازه خروج از کشور(مهر خروج مکرر) از نمايندگي باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر يک از ارگانها يا سازمانهاي داخل کشور به راحتي از ايران خارج گردد. براي تغيير محل اقامت و درج مهر اجازه خروج از کشور (مهر خروج مکرر)در گذرنامه ضرورت دارد تا متقاضي نسبت به تکميل و ارائه پرسشنامه تغيير محل اقامت (فرم شماره 5) و پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقيمين خارج از کشور (فرم شماره 6) اقدام نمايد.
   • متقاضي تغيير محل اقامت و صدور اجازه خروج از کشور مي بايست دارنده اقامت معتبر کشور محل زندگي خود باشد.
   • تغيير محل اقامت و صدور اجازه خروج از کشور بانوان متاهل با اجازه کتبي شوهر و فرزند(ان) زير 18 سال سن با اجازه کتبي پدر/ ولي/ قيم قانوني آنان ميسر خواهد بود. اين اجازه بطور معمول ذيل همان درخواست تغيير محل اقامت اخذ مي گردد.
   • بانوان ايراني متقاضي تغيير محل اقامت و صدور خروج مکرر که با شوهر خارجي ازدواج نموده اند نيازي به ارايه مجوز شوهر ندارند.
   • چنانچه شوهر بانوي متقاضي تغيير محل اقامت و صدور خروج مکرر فوت شده باشد ارايه اصل گواهي فوت ضروري است.
   • چنانچه بانوي متقاضي تغيير محل اقامت و صدور خروج مکرر مطلقه باشد ارايه اصل سند طلاق و يا شناسنامه داراي ثبت طلاق الزامي است. بديهي است تغيير محل اقامت و صدور خروج مکرر فرزندان زير 18 سال سن منوط به ارائه مجوز رسمي پدر يا حکم صادره از سوي دادگاه ذيصلاح ايران مي باشد.
   • درج مهر اجازه خروج از کشور در گذرنامه براي آقايان بالاي 18 سال سن مستلزم ارائه اصل کارت پايان خدمت يا معافيت از نظام وظيفه مي باشد.
   • متولدين ديپلمه 1337 و پايين تر از اين قاعده مستثني مي باشند.
   • متولدين 1354 و پايين تر مشمول عفو رهبري مي بايست براي دريافت مهر خروج مکرر قبلاً نسبت به اخذ معافيت عفو رهبري اقدام نمايند. براي کسب اطلاعات بيشتر به بخش "نظام وظيفه و خريد خدمت سربازي" مندرج دربخش سجلات و احوال شخصيه مراجعه نماييد.
   • دريافت فرم شماره 5: درخواست تغيير محل اقامت
   • دريافت فرم شماره 6: پرسشنامه صدور مهر خروج مكرر مخصوص مقيمين خارج از كشور
   آقاياني که فاقد کارت پايان خدمت يا معافيت از نظام وظيفه مي باشند مي بايست به جاي پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقيمين خارج از کشور (فرم شماره 6) نسبت به تکميل و ارائه پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور (فرم شماره 7) اقدام نمايند. براي آگاهي از شرايط و نحوه اقدام به بخش "درج مهر خروج مشمولين در گذرنامه" مراجعه نماييد.
   • دريافت فرم شماره 6: پرسشنامه صدور مهر خروج مكرر مخصوص مقيمين خارج از كشور
   • دريافت فرم شماره 7: پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از كشور

   درج مشخصات همراهان در گذرنامه

   • چنانچه متقاضي هنگام درخواست صدور گذرنامه ، تقاضاي همزمان درج مشخصات همسر و فرزندان خود به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد مي بايست با تکميل و ارايه پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه (فرم شماره 8) و مدارک لازم اقدام نمايد.
   • بر اساس مقررات جاري ، درج همراهان تنها هنگام صدور گذرنامه ميسر خواهد بود و پس از صدور امکان پذير نمي باشد.
   • فرزندان بالاي 18 سال نمي توانند به عنوان همراه در گذرنامه پدر يا مادر يا هر شخص ديگري درج شوند، براي ايشان مي بايست گذرنامه جداگانه صادر نمود.
   • دريافت فرم شماره 8: پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه

   توضيحات مهم

   1- پس از دريافت گذرنامه جديد ضرورت دارد تا نسبت به بررسي همه مشخصات مندرج در آن به دقت اقدام نموده تا در صورت وجود اشکال مراتب سريعاً به مامور کنسولي اعلام و نسبت به رفع آن اقدام گردد. گذرنامه صادره مي بايست داراي مشخصات زير باشد :
   • کليه مشخصات فارسي و لاتين دارنده (و همراهان) صحيح و بدون ايراد باشد.
   • عکس دارنده (و همراهان) واضح و کاملاً مشخص باشد.
   • تاريخ پايان اعتبار گذرنامه (در صفحه دوم) 5 سال تمام از تاريخ صدور آن بيشتر باشد.
   • در صورت تغيير محل اقامت ، نام کشور محل اقامت دارنده در صفحه سوم گذرنامه درج شده باشد.
   • مرز و تاريخ آخرين خروج از ايران دارنده گذرنامه (در صورت وجود) بطور صحيح در صفحه 3 گذرنامه درج شده باشد.
   • مهر اجازه خروج مکرر يا مشمولين (با مهر و امضاء مامور کنسولي) در يکي از صفحات گذرنامه درج شده باشد.
   • چنانچه مشخصات همسر و فرزندان دارنده به عنوان همراه در گذرنامه درج شده باشد مي بايست تعداد همراهان نيز درمهراجازه خروج مکرر يا مشمولين صادره درج شده باشد.
   2- اصل گذرنامه قبلي که توسط مامور کنسولي باطل شده است به صاحب آن تحويل خواهد شد. ارجح است گذرنامه فوق را به منظور نياز احتمالي (تفکيک گذرنامه همسر و فرزندان و ... ) نگهداري نماييد. 3 - کليه هزينه هاي مربوط به امور گذرنامه که از سوي مأمور کنسولي اعلام مي گردد مي بايست تنها به حساب بانکي اعلام شده از سوي نمايندگي واريز و اصل رسيد آن همراه مدارک ديگر ارائه گردد. پرداخت هرگونه وجه به صورت نقد جايز نبوده و خلاف مقررات مي باشد.

   تجديد گذرنامه دانشجو

   تجديد گذرنامه کليه دانشجويان و خانواده آنها همانند موارد مندرج در قسمت "تجديد گذرنامه عادي" مي باشد مگر دانشجوياني که داراي مجوز برخورداري از تسهيلات دانشجويي از سوي وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فنآوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي دولت جمهوري اسلامي ايران باشند که مطابق شرح زير عمل خواهد شد. از آنجايي که روند تجديد گذرنامه نيازمند اطلاعات و مدارک کامل مي باشد لذا ضرورت دارد تا در اين زمينه دقت و همکاري لازم را مبذول داشته و با ارايه اطلاعات لازم (فرم شماره 1) و تکميل دقيق پرسشنامه ها و ارايه مدارک کامل مامور کنسولي را در تسريع و انجام به موقع امور ياري نماييد.