تعداد بازدید این صفحه: 1,689
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ | Wednesday, 20 January, 2021

پلیس بین الملل

پلیس بین الملل : اینترپل (به انگلیسی : Interpol) ، سازمانی بین المللی است که برای مبارزه با مجرمان بین المللی وبرقرارکردن امنیت عمومی کشورهای عضوبه وجود آمده است. اینترپل نام کوتاه سازمان بین المللی پلیس جنایی (به انگلیسی : International Criminal Police Organization) است که درسال ۱۹۲۳م دروین پایتخت اتریش ایجاد شد. هدف اصلی این سازمان، همکاری بین پلیس کشورهای عضووهماهنگ کردن مراجع قضایی این کشورها برای مبارزه با مجرمان وجرم های بین المللی است . مقراین سازمان اکنون درشهرلیون فرانسه است. قبل ازاینکه به شرح وظایف اینترپل بپردازیم وشما راازمقررات اینترپل و موافقتنامه مربوطه مابین ایران وامارات دراین خصوص آگاه کنیم. قابل ذکراست که بعضی اشخاص به دلایل متعدد، تحت تعقیب پلیس اینترپل قراردارند وبعضی نیزمواجه با تشکیل پرونده ای برعلیه خوددرزمینه هایی هستند که نهایتاً به اقدام اجرایی اینترپل ختم می شود. این دوگروه می بایستی قبل ازشروع به اقدام اجرایی توسط اینترپل به وکلای رسمی مراجعه وازخدمات قانونی آنان دراین خصوص، برخوردارشوند. متأسفانه درامارات عده ای بدون اطلاع ازمقررات اینترپل،ادعای آشنایی با روال قانونی واجرایی آنرا مینمایند که نهایتاً جزتضییع حقوق موکل، نتیجه ای به همراه ندارد. لذا شایسته است موکلین دراین رابطه ابتدا ازتبحروکیل دراین خصوص اطلاع حاصل کرده، سپس قبل ازتشکیل هرگونه پرونده کیفری از خدمات وکیل استفاده نمایند. وظایف اینترپل : تمرکزاصلی اینترپل برامنیت عمومی،تروریسم،جنایات سازمان یافته، جنایات جنگی،پولشویی،جرائم کامپیوتری، جرائم مالکیت معنوی، قاچاق اسلحه ومواد مخدراست. مهم ترین وظایف این سازمان به شرح زیراست : – انجام کلیه امورپلیسی درسطح دنیا – تهیه بانک اطلاعاتی ازاطلاعات واصله ازکشورهای عضو درزمینه های مختلف ازجمله سیاهه مجرمین بین المللی، اتومبیل های مسروقه، اموال فرهنگی مسروقه، شگرد مجرمین وغیره – برگزاری سمینارها وکنفرانس های بین المللی درزمینه های فنی وتخصصی پلیسی – تدوین وصدوربولتن های تخصصی درزمینه جرائم بین المللی – ایجاد ارتباط وهماهنگی با مراجع قضایی کشورها دررابطه با مجرمین متواری ازکشوری به کشوردیگر – استرداد مجرمین – پیشگیری وکشف سرقت ها نظیرسرقت اتومبیل، آثارهنری، بانک ، سرقت مسلحانه وغیره – مبارزه با مواد مخدر( کشت، تولید، قاچاق ، ترافیک ومسیرهای ترانزیت) – کشف موارد جعل مدارک هویت ( گذرنامه ، روادید وسایرمدارک) – کشف جعل اسکناس – اقدام برای یافتن گمشدگان بین المللی – شناسایی اجساد کشف شده – تعقیب بین المللی – ردیابی وشناسایی افراد مورد تقاضا – ایجاد ارتباط سریع وآنی با کشورهای عضو – فراهم ساختن امکان مسافرت افسران تحقیق درپرونده های تحت پیگرد به کشوری که متهم یا متهمان به آنجا متواری شده اند. – هرچیزی که مورد مراجعه مراجع انتظامی داخلی کشورها قرارمیگیرد، در صورتی که به خارج ازکشورمربوط باشد. تشکیلات : اینترپل دارای شش نهاد است که عبارتند از: مجمع عمومی ، کمیته اجرایی، دبیرخانه مرکزی، دفترهای ملی مرکزی، هسته مشاوران وکمیسیون بررسی پرونده های اینترپل. کمیسیون بررسی پرونده های اینترپل : این کمیسیون، یکی ازبخش های مستقل سازمان است که سه وظیفه زیررا بر عهده دارد: ۱- بررسی وضعیت پردازش اطلاعات شخصی ومطابقت آن با قوانین ومقررات سازمان ۲- دادن مشاوره به اینترپل درمورد پروژه های سازمان ، عملیات ها وهرمشکلی که درباره وضعیت اطلاعات شخصی افراد وجود داشته باشد ۳- پردازش درخواست های مربوط به پرونده های موجود دراینترپل. اعلامیه های بین المللی : این اعلامیه ها، بخش نامه هایی بین المللی هستند که توسط دفاترملی مرکزی درکشورهای مختلف تهیه شده وبه دبیرخانه مرکزی فرستاده می شود. دبیرخانه مرکزی این مستندات را برای تمامی کشورهای عضو می فرستد. این اعلامیه ها شامل اطلاعات جامعی درمورد تبهکاران ومجرمین بین المللی با ذکرمشخصات هویتی، شگردهای کار، عکس وآثارانگشتان است وبه کشورهای عضوکمک می کند تا ورود وخروج این مجرمان را کنترل کنند. کلیه اعلان های اینترپل به چهارزبان رسمی سازمان منتشرمی شود وحاوی مشخصات هویتی فرد تحت پیگرد، اطلاعات راجع به جوانب قضایی جرم ارتکابی واقداماتی که ازسوی اداره اینترپل یا نیروی پلیس کشوری که فرد تحت پیگرد درآنجا پیدا می شود، باید انجام گیرد، است. این اعلامیه ها بسته به حساسیت محتوایی وموضوع ، به چند دسته زیرتقسیم می شوند : اعلان آبی : اعلان آبی (به انگلیسی : Blue Notice) یا استعلام درزمانی صادرمی شود که فردی تحت نظرپلیس یک کشورباشد واین کشوربخواهد اطلاعات بیشتری راجع به اوبه دست آورد. دراین صورت می تواند ازدیگرکشورهای عضو و دبیرخانه مرکزی درخواست کند هرگونه اطلاعات جنایی درخصوص فرد مورد نظردراختیاردارند، ارسال کنند. دریافت این اطلاعات می تواند به پلیس کشورمربوطه کمک کند تا ارزیابی کاملی دراین خصوص به عمل آورده، امکان ارتکاب جرم توسط فرد را پیش بینی وازوقوع جرم پیشگیری کند. اعلان سبز: اعلان سبز(به انگلیسی : Green Notice ) یا هشدار. برای این که پلیس کشورهای عضوازوضعیت یک فرد مجرم که محکومیت خود را گذرانده اما ممکن است دوباره درکشورهای دیگرمبادرت به ارتکاب جرم کند، مطلع شوند، معمولاً ادارات اینترپل کشورهای عضوازطریق دبیرخانه کل وبا صدوراعلان سبز،نوع ارتکاب جرم،شگرد کارودیگراطلاعات لازم در خصوص چنین فردی را به اطلاع همتایان خود می رسانند. این افراد ممکن است درچندین کشورمشغول انجام فعالیت های جنایی باشند، لذا مبنای صدور این اعلان ها، هشداربه کشورهای عضوو امکان بالقوه ارتکاب جرم است. اعلان زرد : اعلان زرد (به انگلیسی : Yellow Notice ) یا اعلان برای گمشدگان در خصوص افرادی صادرمی شود که ازمحل معمولی خود گم شده و هیچ گونه اثری ازآنها نیست. بنابراین اینترپل ازاین طریق می تواند به خانواده های مفقودان کمک زیادی کند. مشخصات دقیق وعکس گمشدگان توسط اینترپل کشورعضوبه دبیرخانه مرکزی ارسال وپس ازآن، مرجع اخیربا صدوراعلان گمشدگان، مراتب را به کلیه کشورهای عضواعلام می کند. اعلان مشکی : اعلان مشکی (به انگلیسی: Black Notice) یا اعلان برای اجساد گمشده برای زمانی است که پلیس کشوری که این اجساد درآنجا پیدا شده، ازطریق اداره اینترپل مربوطه ازدبیرخانه مرکزی می خواهد دراین خصوص اقدام بررسی کند. خانواده هایی که ازنزدیکان خود مدت ها بی خبرهستند وبه دلایل مختلف به کشورهای دیگرمسافرت کرده اند،می توانند با مراجعه به آرشیووبا ملاحظه عکس ها ومشخصات اجساد شناسایی نشده ،آنها را شناسایی کنند. اعلان قرمز: اعلان قرمز(به انگلیسی :Red Notice) یا اعلان برای افراد تحت پیگرد. با این اعلان می توان افرادی را که مرتکب جرم می شوند وبه کشوریا کشورهای دیگرمی گریزند را تحت پیگرد بین المللی قرارداد. دراعلان قرمز تصریح می شود که اداره اینترپل کشوری که فرد تحت پیگرد درآنجا پیدا شود، باید بلافاصله اداره اینترپل کشوردرخواست کننده ودبیرخانه مرکزی را مطلع کند. ازنظرکشورهایی که اعلان قرمزرا به موجب نظام قضایی شان به رسمیت شناخته اند، اعلان قرمزبه منزله درخواست دستگیری موقت است. لذا اعلان قرمزازاین جهت مبنای حقوقی دستگیری فرد تحت پیگرد را تشکیل می دهد. به همین دلیل، دراعلان قرمزتأکید می شود کشوردرخواست کننده، ازچه کشورهایی درخواست استرداد متهم را می کند. کشورهای عضو: این پلیس درسال ۲۰۰۷ دارای ۱۸۶ عضو(عضو مستقل) بوده است. برخی از این اعضا عبارتند از: افغانستان- آلبانی- الجزایر- آندورا- آنگولا- آرژانتین- ارمنستان- آروبا- استرالیا- اتریش- جمهوری آذربایجان- باهاما- بحرین- بنگلادش- بلاروس- بلژیک- بنین- پادشاهی بوتان- قبرس- جمهوری چک- دانمارک- جیبوتی- دومینیکا- جمهوری دومینیکن- تیمورشرقی- اکوادور- مصر- السالوادور- گینه استوایی- اریتره- استونی- اتیوپی- فیجی- فنلاند- فرانسه- گابون- لتونی- لبنان- لسوتو- لیبریا- لیبی- لیتوانی- لوکزامبورگ- ماداگاسکار- مالاوی- مالزی- مالدیو- مالی- مالت- موریتانی- مکزیک- مولداوی- مغولستان- مونته نگرو- روسیه- ساموآ- عربستان سعودی- سنگال- صربستان- سیشل- سنگاپور- اسلواکی- اسلوونی- سومالی- آفریقای جنوبی- کره جنوبی- کویت- قرقیزستان- لانوس- اسپانیا- سری لانکا- سوئد- بولیوی- بوسنی وهرزگوین- بوتسوانا- برزیل- برونئی- بلغارستان- بورکینافاسو- بروندی- کامبوج- کامرون کانادا- کیپ ورد- جمهوری آفریقای مرکزی- چاد- شیلی- چین- کلمبیا- کومور جمهوری کنگو- جمهوری دموکراتیک کنگو- کرواسی- کوبا- کنیا- گامبیا- گرجستان- آلمان- غنا- یونان- گوآتمالا- گینه- گینه بیسائو- گویان- هائیتی- هندوراس- مجارستان- ایسلند- هند- اندونزی- ایران- عراق- جمهوری ایرلند- اسرائیل- ایتالیا- جامائیکا- ژاپن- اردن- مراکش- موزامبیک- میانمار-نامیبیا- نپال- هلند- آنتیل هلند- زلاندنو- نیکاراگوئه- نیجر- نیجریه- نروژ- عمان- پاکستان- پاناما- پاراگوئه- پرو- فیلیپین- لهستان- پرتغال- قطر- رومانی- قزاقستان- سوئیس- سوریه- تاجیکستان- تانزانیا- تایلند- توگو- ترینیدادوتوباگو- تونس- ترکیه- ترکمنستان- اوگاندا- اوکراین- امارات متحده عربی- بریتانیا- ایالات متحده آمریکا- اروگوئه- ازبکستان- واتیکان- ونزوئلا- ویتنام- یمن- زامبیا- زیمباوه اینترپل فقط به کشورهای عضوسرویس می دهد. کشورهای غیرعضو: لیست کشورهای غیرعضوتا سال ۲۰۰۷ عبارتند از: کره شمالی- کیریباتی- ایالت های فدرال میکرونزی- پالائو- ساموآ- جزایرسلیمان- چین تایپه (تایوان)- تووالو- وانوآتو- واتیکان. پلیس بین الملل درایران : ایران درسال ۱۳۰۱(۱۹۲۳ م) به عضویت پلیس بین الملل درآمد ودفتراین سازمان درتهران تأسیس شد. دفترملی مرکزی ایران ازسال ۱۳۰۴ فعالیت عملی خود را آغازکرد. سی وهفتمین اجلاس این سازمان درسال ۱۳۴۷ در تهران برگزارشد. دفترملی مرکزی که درابتدا یکی ازبخش های شهربانی کل کشوربود، ازسال ۱۳۳۵ یکی ازبخش های اداره تشخیص هویت شد. پس از پیروزی انقلاب وبا ادغام شهربانی وژاندارمری وکمیته انقلاب، این دفتربه اداره کل تبدیل شد وزیرنظرمعاونت تحقیقات وکشف جرائم نیروی انتظامی قرارگرفت. ازمرداد ماه سال ۱۳۷۷ این دفتربا دستورمسئول وقت ناجا،از تابعیت معاونت تحقیقات وکشف جرائم ناجا، به یک اداره کل مستقل با چهار اداره وچهاردایره مستقل، تبدیل شد. درحال حاضراینترپل تهران تنها کانال ارتباطی مراجع انتظامی وقضایی داخل کشوربا خارج ازکشوراست.