تعداد بازدید این صفحه: 1,090
شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ | Saturday, 28 November, 2020

ثبت شرکت در منطقه ازاد

ثبت شرکت تجاری در امارات مانند بسیاری از کشورهای دیگر یا در محدوده قانونی تعیینی بعنوان منطقه عادی صورت می گیرد و یا اینکه با ثبت در محل هایی که از طرف حکومت به عنوان مناطق آزاد تعیین شده است بصورت ثبت شرکت های منطقه آزاد و یا اصطلاحا فری زون انجام می شود. مناطق آزاد ، مناطقی مشخص شده هستند که قوانی و مقررات آنها تا حدودی با مناطق عادی از حیث نحوه ثبت و سایر مقررات اداری متفاوت است. از جمله خصوصیت خاص شرکت هایی که در فروی زون یا منطقه آزاد ثبت می شود با شرکتهایی که در مناطق عادی ثبت می شوند ، نداشتن کفیل است ، بدین توضیح که در صورت ثبت شرکت در منطقه آزاد ، شریک مالک صد درصد سهام شرکت است و نیازی به داشتن کفیل در این نوع از ثبت شرکتها نیست . با این فرض اکثر شرکتهای تجارتی تمایل به ثبت شرکت در منطقت آزاد دارند ولی بایستی به این مهم توجه کرد که مجموعه اداری فری زون به مثابه یک کفیل بر عملکرد سرکت ثبتی در آن حوزه نظارت دارد. در صورت ثبت شرکت در مناطق آزاد تعیینی ، شرکت صرفا میبایستی در آن مناطق مستقر گردد و نمی تواند در مناطق غیر فری زون دفتر تجاری فعال نماید .