تعداد بازدید این صفحه: 1,204
دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | Monday, 19 April, 2021

المثنی گذرنامه

صدورگذرنامه مفقوده : افرادی که با گذرنامه ایرانی(وروادید معتبر)ازایران خارج وحین سکونت درکشورمحل اقامت گذرنامه خودرا مفقود نموده اند، مشمول موارد مندرج دراین قسمت خواهند بود. اعلام کنندگان گذرنامه مفقوده غالباً دارای اقامت قانونی یا دائم درکشورمحل اقامت خود می باشند.افرادی که برای اخذ اقامت پناهندگی یا موارددیگراقدام به نابودکردن گذرنامه خود نموده اند، ضمن درج موضوع درپرسشنامه مخصوص صدورگذرنامه، می بایست براساس موارد مندرج دریکی ازقسمتهای زیردرخواست گذرنامه نمایند.