تعداد بازدید این صفحه: 668
سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | Tuesday, 4 August, 2020

المثنی گذرنامه

صدورگذرنامه مفقوده : افرادی که با گذرنامه ایرانی(وروادید معتبر)ازایران خارج وحین سکونت درکشورمحل اقامت گذرنامه خودرا مفقود نموده اند، مشمول موارد مندرج دراین قسمت خواهند بود. اعلام کنندگان گذرنامه مفقوده غالباً دارای اقامت قانونی یا دائم درکشورمحل اقامت خود می باشند.افرادی که برای اخذ اقامت پناهندگی یا موارددیگراقدام به نابودکردن گذرنامه خود نموده اند، ضمن درج موضوع درپرسشنامه مخصوص صدورگذرنامه، می بایست براساس موارد مندرج دریکی ازقسمتهای زیردرخواست گذرنامه نمایند.