درباره ما

دکتر کرمعلی بهرامی
مستشار قانونی و رسمی در امارات عربی متحده
عضو مجلس هيية المحکمین العرب الاعلی
قاضی سابق قوه قضاییه ایران
عضو رسمی سازمان بین المللی وکلا و حقوقدانان
عضو دائمی انستیتو حقوق بشر
عضو قرار دادی المستشارین للمحاماة و الاستشارات القانونیة و التحکیم بدولة القطر