محرومیت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش چهارم ) :

محرومیت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش سوم ) :
February 21, 2017
محرویت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش  پنجم ) :
February 21, 2017

محرومیت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش چهارم ) :


ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي

با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل:

۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.

۲) عضويت در انجمن‌ها، شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند.

۳) عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا.

۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري.

۵) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت، شهرداري‌‌ها، مؤسسه‌هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.

۶) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.

۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.

۸) استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري.

محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيش‌بيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و …

ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميت‌هاي كيفري مؤثر

به موجب ماده واحده اشعاري مراد از محكوميت‌هاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:

۱) محكوميت به حد

۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو

۳) محكوميت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي

۴) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲)

۵) سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيش‌تر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات

در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مي‌توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت‌هاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازم‌الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات به ويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازم‌الاجراست. در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميت‌هاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *