اخبار

May 8, 2017

هیچگاه از شخص ناشناس چک دریافت نکنید؛ حتی اگر متن چک و امضا آن را در حضور شما انجام داده باشد.

دلیل این امر این است که شما اطلاعی از هویت طرف ندارید و ممکن است نگارنده چک، روی دسته چک متعلق به دیگری بنویسد و در […]
May 8, 2017

پاک کردن سوء پیشینه

  دانستنیهای سوء پیشینه :تعریف پیشینه : درلغت سابقه هر چيز و هر امرى را گويند مانند سوابق مربوط به پيدايش صنعت نفت يا كشت نيشكر […]
April 29, 2017

ﺳﺮقفلی ﻭ ﺣﻖ ﻛﺴﺐ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺪﻭﻥ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ: ﺳﺮقفلی ﻭ ﺣﻖ ﻛﺴﺐ ﻭ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭت و در امارات عربی متحده با تقلید از […]
April 29, 2017

صدور حکم رشد

همه اشخاص می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است توانایی اجرای حق را نداشته باشند که به این افراد محجور می گویند. ✏️حجر در اصطلاح […]