اخبار

June 18, 2017

چک‌ کیفری و شرايط آن

مطابق با ماده ۳ قانون صدور چک برخی چک هایی که صادر می شوند دارای وصف مجرمانه هستند و صادر کننده آن مشمول مجازات خواهد شد […]
June 12, 2017

پیام های هشدار دهنده پلیس ابوظبی:

از ورود تکدیگران به منزل خودداری کنید؛ ممکن است مقدمات وقوع سرقت را با این کار فراهم آورید.
June 12, 2017

تا ۵ ماه دیگر سیستم هشداردهنده دود، در خانه های شارجه الزامی می شود.

June 12, 2017

رئیس دولت امارات عربی متحده، در مورد حوادث اخیر تهران به آقای روحانی رئیس جمهور ایران تسلیت گفتند.